De Brug

Zondag, 12 juli 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Stichting de Kern krijgt minder subsidie dan gevraagd

Stichting de Kern krijgt minder subsidie dan gevraagd
Redactie: Nick de Vries
(door Nick de Vries)

KAMPEN - Het het college van burgemeester en wethouders heeft een subsidie van 866.805 euro uitgetrokken voor Stichting de Kern. Dat is 36.578 euro minder dan de dienstverlener had gevraagd. De Kern uit van 4,22 procent indexering, in dit geval vooral een aanpassing aan gestegen loonkosten. De gemeente stelt echter dat de financiële situatie van Kampen deze indexering niet toelaat.

In een motivering aan de gemeente liet De Kern eerder al weten er vanuit te gaan dat de verhoogde subsidieaanvraag gehonoreerd werd, omdat ook voorgaande jaren een indexatie werd toegepast. De gemeente wijst er echter op dat in het contract staat dat indexatie alleen wordt toegepast als de gemeentelijke financiën dit toelaten. Dit jaar is dat niet het geval.

De Kern ontvangt van de gemeente een basissubsidie, waarbinnen zij haar opdrachten moet uitvoeren. Voor 2020 vroeg zij een subsidie van 903.383 aan. Een bedrag gebaseerd op 2019, inclusief een indexering van 2,44 procent in verband met loonstijging en stijging van materiële en personele kosten. Volgens de gemeente zijn er inhoudelijk geen andere afspraken met De Kern gemaakt dan in 2019. De indexering is financieel onverantwoord en daarom blijft het bedrag hetzelfde als in 2019.

Welzijn Kampen

Het besluit heeft ook gevolgen voor Stichting Welzijn Kampen die sinds 2018 samen met De Kern onder de Dimence Groep valt. Beide organisaties worden op gelijke wijze behandeld en dus ook Stichting Welzijn Kampen mag niet rekenen op een indexatie van de subsidie.

De gemeente stuurt aan beide organisaties een brief waarin zij vraagt wat de gevolgen van de beslissing kunnen zijn voor de organisatie, zodat hierover eventueel later het gesprek gevoerd kan worden. De gemeente is er al van op de hoogte dat de gevraagde indexering van De Kern hoofdzakelijk bedoeld is om de structurele loonsverhoging van 3,25 procent uit het CAO Sociaal Werk te bekostigen.

Verstoorde samenwerking

Het college stelt zich er van bewust te zijn dat de goede samenwerking met De Kern door de beslissing enigszins verstoord wordt. De dienstverlener had al te horen gekregen dat er vanaf 2021 andere afspraken rond subsidie gemaakt zouden worden. De gemeente loopt hier nu al op vooruit.

De gemeente Kampen heeft een groot tekort binnen het sociaal domein. Om dit tekort te dekken is door de raad in de meerjarenbegroting vastgesteld dat er in het sociaal domein 4 miljoen bezuinigd moet worden. Deze beslissing is een van de gevolgen van de tekorten.

De Kern

De Kern maatschappelijke dienstverlening biedt hulp bij vragen of problemen waar mensen zelf niet uitkomen, te denken valt aan psychosociale, materiële en sociaaljuridische problemen. De kern wil de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen bevorderen en hun probleemoplossend vermogen vergroten. De Kern vormt samen met Jeugd GGZ en Stichting Welzijn Kampen één divisie onder de Dimence Groep.