De Brug

Zondag, 12 juli 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Overeenstemming in dossier Parkeergarage Buitenhaven

Overeenstemming in dossier Parkeergarage Buitenhaven
Foto: Bort Koelewijn
Redactie: Fred Sollie

KAMPEN - Gemeente Kampen en aannemer Hegeman hebben overeenstemming bereikt over de schadevergoeding die de gemeente aan de aannemer betaalt voor de vertragingsschade die de aannemer heeft geleden als gevolg van de stillegging van de bouw van de parkeergarage Buitenhaven. Hiermee willen beide partijen verdere juridische stappen en daarmee verder oplopende kosten voorkomen.

Ook hebben beide partijen overeenstemming bereikt over een duurzame oplossing voor de scheurvorming en lekkage van het bovendek. Voor de schadeclaim en het aanbrengen van de coating vraagt het college aanvullend krediet aan bij de gemeenteraad, die zich hier in maart over buigt.

Rond en in 2017 heeft de bouw van de parkeergarage een lange periode stilgelegen. Eerst als gevolg van de bouwstop door de gemeente vanwege de overschrijding van de trilling waarden en vervolgens vanwege stillegging door de Inspectie. Dit vormde aanleiding voor de aannemer om een verzoek om schadevergoeding van € 750.000,- in te dienen bij de gemeente.

Overeenstemming over vergoeding vertragingsschade

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de vraag wie verantwoordelijk en dus aansprakelijk is voor de vertraging. Met name over de stagnatiekosten ten gevolge van de stillegging door de Inspectie is lang met de aannemer gediscussieerd over de verantwoordelijkheid. De gesprekken hebben geleid tot een onderhandelingsresultaat, waarbij is overeengekomen dat de gemeente 615.000 euro van de geclaimde schade van 750.000 euro aan de aannemer zal vergoeden.

Wethouder Geert Meijering: “Als opdrachtgever draaien we op voor de schade die de aannemer naar aanleiding van de stillegging heeft geleden. Dat is zuur, maar onontkoombaar. Inzet van de gemeente is wel steeds geweest om deze schade zoveel mogelijk te beperken. Hierin zijn we zorgvuldig en behoedzaam te werk gegaan en hebben we ons uitvoerig juridisch laten bijstaan. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee nu, zonder tussenkomst van rechters, de beste oplossing voor Kampen hebben bereikt. Wat mij sterkt is dat we ondertussen door de rechter in ons gelijk zijn gesteld naar aanleiding van het beroep dat we indienden tegen het Ministerie rondom de stillegging van de bouw. Het legitimeert niet alleen onze zorgvuldigheid en volharding, maar met deze uitspraak in de hand kunnen we richting Staat onze geleden schade mogelijk terug claimen”, aldus Meijering. 

Duurzame en solide oplossing voor bovendek

Een tweede resultaat van de onderhandeling is een oplossing voor de scheurvorming en lekkages in het bovendek, waarmee partijen medio 2019 werden geconfronteerd. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de oorzaak ligt in te weinig krimpwapening in de druklaag. Ook in deze kwestie is niet eenduidig aan te geven wie hier verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor is. Monitoring laat zien dat lekkages door de inmiddels getroffen maatregelen zijn verminderd, maar niet geheel verdwenen. Het treffen van een andere, duurzame oplossing is noodzakelijk.

“We zien ons geconfronteerd met een probleem dat we in het belang van de gebruikers snel en goed hebben op te lossen”, aldus Geert Meijering. “De aannemer kan en wil het probleem verhelpen door het bovendek herhaald te injecteren totdat het niet meer lekt. Echter, dit kan jaren duren, geeft steeds opnieuw overlast voor gebruikers en omwonenden en voor de lange termijn weten we niet of het een duurzame oplossing is. Beide partijen prefereren daarom een solide, duurzame oplossing in de vorm van een waterdichte en scheuroverbruggende coating. Aan de voorkant kost het meer, maar dan weten we ook waar we aan toe zijn en is het in een keer klaar”, aldus Meijering.

Het aanbrengen van de coating kost geld. De gemeenteraad moet het geld beschikbaar stellen en bespreekt dit in haar vergadering van maart. Zodra de raad akkoord is, kan het werk worden gepland. Voor het aanbrengen van de coating is droog weer nodig, moet het bovendek helemaal leeg zijn en worden afgesloten. Zodra de planning bekend is, worden gebruikers en omwonenden nader geïnformeerd.