De Brug

Dinsdag, 7 april 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Kamper predikanten over het Haags kerkasiel waarbij zij voorgaan

Kamper predikanten over het Haags kerkasiel waarbij zij voorgaan
Foto: V.l.n.r. Jeroen Kanis, Nieke Jansen en Kasper Jager (foto: Maarten van Gemert)
Redactie: Nick de Vries

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN/DEN HAAG - In de Bethelkerk te Den Haag wordt al enige tijd een kerkdienst gehouden waaraan vooralsnog geen einde komt. In estafettevorm houden voorgangers de dienst gaande om een Armeense familie te behoeden voor uitzetting. Zolang de dienst voortduurt, mogen instanties niet binnen vallen. Tevens wordt met dit kerkasiel aandacht gevraagd voor een ruimer kinderpardon. Uit Kampen nemen drie voorgangers deel aan de estafettedienst. In een gezamenlijk interview lichten zij hun beweegredenen toe.

Kamper deelnemers
Afgelopen zondag 11 november reisden Nieke Jansen en Kasper Jager af naar Den Haag om respectievelijk een uur en drie uur voor te gaan. Nieke Jansen is ”freelance” voorganger bij de PKN (koepel van protestantse kerken) en Kasper Jager is als dominee verbonden aan de protestantse wijkgemeente Open Hof. Drs. Jansen is afgestudeerd theologe maar bij menigeen in Kampen beter bekend als fractievoorzitter van GroenLinks. Ds. Jager is op 1 oktober vorig jaar ingetreden bij de Open Hof als opvolger van ds. Gijsbertsen en ds. Van Noord.

Aanstaande zondag 18 november gaat Jeroen Kanis voor in Den Haag van 07u00 tot 10u00. Kanis is voorzitter van de Beraadsgroep van Kerken in Kampen, een samenwerkingsverband van twaalf Kamper kerkgenootschappen. Tot voor kort was Kanis verbonden aan het Leger des Heils en sinds de oprichting van SOZO Mission is hij voorganger van deze internationale kerk.

Spontaan initiatief
Het idee was binnen de Beraadsgroep ter sprake gebracht door Kasper Jager, die zich afvroeg ”wat wij in Kampen in zo’n geval zouden doen.” vertelt hij. ”Zouden wij in Kampen een locatie daarvoor hebben en bereidheid tot het organiseren van kerkasiel?” Jeroen Kanis komt door zijn werk bij SOZO Mission regelmatig in contact met immigranten. Hij kent verhalen van eerdere kerkasielsituaties. Hij besloot zich aan te sluiten bij de honderden voorgangers die de dienst gaande houden. Toen hij naar het rooster keek, was eigenlijk alleen de vroege zondagochtend nog vrij. Dat vond hij geen probleem want ”in het Bijbelboek Handelingen komen de apostelen tenslotte ook ’s nachts samen als Petrus gevangen zit.”

In het verleden heeft Nieke Jansen met GroenLinks vaker geijverd voor een ruimer kinderpardon. Ze benadrukt dat haar politieke activiteiten volledig los staan van haar deelname aan de Haagse estafettekerkdienst.


De Bethelkerk in Den Haag (foto: Etienne Oldeman)

Gewortelde kinderen
Verheugd heeft Jansen gereageerd op de kerkasielactie. ”Dit is de opdracht van kerken, waarvoor kerken in essentie kerk zijn,” zegt ze. De eerste motivatie voor Kanis is het omzien naar elkaar ”ondanks de verkeerde keuzes die mensen soms maken.” Hij benadrukt dat ”omzien naar elkaar bovendien een gebod is vanuit de Bijbel.” Jager ageert tegen het falen van de politiek om korte procedures te maken. De slepende procedures laten kinderen wortel schieten in het land waarheen ze gevlucht zijn. Vaak buiten hun schuld om omdat ze gekomen zijn met hun ouder(s).

”Asielzoekers wordt vaak verweten procedures eindeloos te rekken,” vertelt Jager, ”maar in dit geval heeft de overheid dat gedaan door telkens in beroep te gaan.” Deze procedures zouden aantonen dat het gezin niet meewerkt aan uitzetting en om die reden heeft de Raad van State het beroep op kinderpardon afgewezen.

Dilemma
In deze situatie kan voor kerken en kerkgangers zich het dilemma voordoen tussen enerzijds de overheid gehoorzamen en anderzijds er voor je medemens zijn. De Armeense familie bestaat uit vader, moeder, zoon en twee dochters, waarvan slechts één officieel minderjarig is. Het gaat om ongeveer 400 kinderen (plus één of twee ouders) in Nederland waarvoor een ruimhartiger kinderpardon wordt bepleit. Dit is eenmalig dus van een aanzuigende werking kan geen sprake zijn, geven de Kamper voorgangers aan.

Jansen vult aan dat er situaties zijn waarin de overheid niet het hoogste gezag is. Tegenspreken is opdracht bij onrecht zoals in WOII. Ze haalt de woorden van Christus uit Marcus 12:17 aan: ”Geef aan de keizer wat des keizers is en geef aan God wat God toebehoort." Hiermee wijst ze erop dat je aan je plichten naar de overheid toe moet voldoen maar ook Gods geboden dient te volgen. In navolging van de andere twee voorgangers benadrukt Kanis dat naastenliefde centraal staat. De vraag of het thuisland veilig is, is niet relevant volgens de drie voorganger. Het gaat om de geworteldheid van de kinderen.


Geen burgerlijke ongehoorzaamheid
Het kerkasiel valt binnen het Nederlands recht en er is dus geen sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid volgens Jager. Vanuit zijn kerkelijke gemeente heeft hij enkel positieve reacties gehad. De PKN heeft evenmin noemenswaardig reacties gehad van mensen die het oneens zijn met de actie of die zelfs de kerk verlaten. Deze kwestie juist weer mensen naar de kerk toe halen, volgens Jansen, hoewel dat volstrekt geen (neven)doel is.

Bij raadsbesluit is de burgerlijke gemeente Kampen vorig jaar een kinderpardongemeente geworden. Zoals ook Den Haag een kinderpardongemeente is. Dat kan een ruggensteun voor kerken zijn die hun bedenkingen hebben over het kerkasiel.

De twee Kamper voorgangers, die afgelopen zondag voor zijn gegaan in de Bethelkerk, hebben het als ”indrukwekkend” ervaren. Later deze week volgt hun verslag. Dit interview is voorafgaand aan hun bezoek afgenomen. ”Al kun je niet de hele wereld op je nemen,” besloot Jager het gesprek, ”hier kunnen we nu wel het verschil maken.”