<< Ga terug

Column burgmeester Bort Koelewijn: Bezuinigen en belasten

Column burgmeester Bort Koelewijn: Bezuinigen en belasten
Foto: Foto: Tennekes.

Tekorten

Steeds meer inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven raken op de hoogte dat onze gemeente midden in een enorme bezuinigingsoperatie zit. Om het financiële huishoudboekje op orde te houden is het noodzakelijk dat minder wordt uitgegeven en dat inkomsten worden verhoogd. De gemeente wordt geconfronteerd met oplopende tekorten bij de uitvoering van zorgtaken. Op het gebied van de jeugdzorg, de zorg die geboden wordt op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de kosten om mensen aan het werk en uit de bijstand te krijgen stijgen de kosten en worden de inkomsten minder. Dat leidt tot zulke grote tekorten dat ingrijpen nodig is. Dit voorjaar werd een jaarlijks tekort berekend op meer dan 6 miljoen euro. Deze tekorten komen uiteindelijk ten laste van de algemene reserve. Zeg maar het appeltje voor de dorst voor grote uitgaven die de gemeente moet doen en die zij niet kon voorzien. De algemene reserve van de gemeente is binnen een paar jaar helemaal op als hier niet nu wordt ingegrepen. Ondertussen doen we er alles aan om het rijk ervan te overtuigen dat gemeenten meer geld voor de zorg nodig hebben. B&w zijn stevig op de rem gaan staan om het tekort voor 2019 zoveel mogelijk te verminderen. Allerlei besluiten die de gemeenteraad in vorige jaren al heeft genomen en waarbij nog niet alles is uitgegeven zijn op sterk water gezet. Als die kosten niet worden gemaakt, dan kan het tekort in 2019 worden beperkt tot ongeveer 3,5 miljoen. Nog altijd een fors tekort! En daarmee zijn de toekomstige tekorten op de zorg nog niet opgelost.

Bezuinigingen

Dit voorjaar is besloten om direct in te grijpen en dat al dit jaar voorstellen aan de gemeenteraad moeten worden gedaan voor de komende jaren. Tijdens de zomermaanden is koortsachtig gewerkt om ambtelijk voorstellen te presenteren tot een bedrag van ongeveer 8 miljoen aan bezuinigingen. De gemeenteraad stelde het bedrag hoger dan het verwachte tekort van 6 miljoen, om ruimte te krijgen om keuzes te maken en ook om een afweging te kunnen maken met uitgaven die hoe dan ook noodzakelijk of dringend gewenst worden geacht. Het bureau BMC heeft de ambtelijke organisatie hierbij geholpen. Dit bureau verschaft nuttige informatie om de situatie in Kampen te vergelijken met andere gemeenten om zo op het spoor te komen waar de afwijkingen zitten, de redenen daarvan en waar kansen liggen om het werk doeltreffender en efficiënter uit te voeren en ook waar het beleidsmatig een paar tandjes minder kan. Dat bureau heeft hierover ook rechtstreeks aan de gemeenteraad gerapporteerd. Deze manier van werken heeft het voordeel van snelheid. Maar heeft ook nadelen. Als we meer tijd hadden genomen waren er meer mogelijkheden geweest tot overleg bijvoorbeeld met verenigingen en instellingen hoe besparingen op een andere manier gerealiseerd kunnen worden.

Ook hadden we inwoners kunnen vragen met voorstellen tot bezuinigingen te komen. Er zijn voorbeelden in het land waar dit een paar jaar geleden goed heeft gewerkt, maar er zijn ook teleurstellingen mee opgedaan. Op basis van de voorstellen die zijn gedaan moest het college zich bezinnen op het voorstel aan de gemeenteraad. Wellicht kunt u zich voorstellen dat dit type overleggen nou niet bepaald de vergaderingen zijn waarbij het hart van portefeuillehouders van vreugde opspringt! Na de economische crisis waren we juist lekker met elkaar bezig op allerlei gebied om het wonen, werken en recreëren in onze gemeente een nieuwe impuls te geven. In plaats daarvan moesten we samen een weg vinden om stevig af te schalen, dwars tegen onze eigen strevingen en wensen in.

Verenigingen en instellingen zijn schriftelijk geïnformeerd dat zij mogelijk getroffen worden door bezuinigingen. Naar ik begrepen heb viel deze brief rauw op het dak en kwam de boodschap als een zure verrassing over. Ik kan dat heel goed begrijpen. Liever hadden wij persoonlijk geïnformeerd, maar omdat de voorstellen tijdig naar de gemeenteraad moesten om in november de begroting te kunnen vaststellen, zat dat er helaas niet in. Het voorstel dat het college bij de raad heeft neergelegd kunt u vinden op de website www.kampen.nl/bezuinigingen. Maar ik geef toe dat het voor u als inwoner best een puzzel is om na te gaan wat er nu voor uw vereniging precies wordt voorgesteld. Op de inspraakavond die de gemeenteraad heeft gehouden waren in totaal 15 insprekers en er was aardig wat publiek op de been. Vorige week hebben raads- en commissieleden met elkaar gesproken over de voorstellen. Het is nu aan de gemeenteraad zich een oordeel te vormen over de gedane voorstellen. In november komt het tot besluitvorming.

Hogere lasten.

Behalve dat allerlei wensen ‘op sterk water zijn gezet’ en tot bezuinigen is besloten, moest ook gekeken worden naar de mogelijkheden om de belastingen te verhogen. Als een gemeente in de rode cijfers terecht komt, dan eist de toezichthouder dat op z’n minst de zogenaamde belastingvrije ruimte wordt benut. Kampen beschikt over die ruimte. Het is aan de gemeenteraad om de afweging te maken tussen vermindering van ambities, bezuinigen en het verhogen van belastingen. Absoluut geen gemakkelijke keus. Alles heeft zijn voor en tegen, zoals ook de reacties van instellingen en bedrijven laten zien. De komende weken zal dit onderwerp ons nog stevig bezig houden! Tegelijk mogen we ook beseffen dat veel in onze gemeente wel de nodige zorg en aandacht zal blijven houden.

Bort KoelewijnOp de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo