De Brug

Zondag, 12 juli 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Column Burgemeester Bort Koelewijn: Besturen is mensenwerk

Column Burgemeester Bort Koelewijn: Besturen is mensenwerk
Foto: Foto: Tennekes.
Redactie: Nick de Vries

Omgaan met verschillen

“Vorige week bezocht ik samen met 2900 gemeentebestuurders in Barneveld het VNG congres. Dit jaar was het thema ‘besturen is mensenwerk’. Bij binnenkomst van de hal twitterde ik niet het gevoel te hebben alleen te zijn. Ik stelde de vraag wie nog durft te twijfelen aan de bestuurbaarheid van Nederland bij zoveel bestuurders. Prompt ontving ik een reactie dat bestuurbaarheid niet samenvalt met het aantal bestuurders, maar vooral met de capaciteiten van bestuurders. Dat deze reactie terecht was bleek wel uit de presentaties tijdens dit congres. De persoon, achtergrond en ervaringen van een bestuurder hebben invloed op de manier van kijken naar de samenleving en op de keuzes die je maakt. Gerdi Verbeet kennen we vooral als voorzitter van de Tweede Kamer. Bij inhoudelijke scherpe discussies in de Kamer leek zij nooit haar geduld te verliezen. Zij vertelde dat het er vroeger bij haar thuis ook nogal eens stevig aan toe ging. Verschillen van mening waren er, maar zij wist ook dat er daarna weer samen koffie kon worden gedronken. Hoe kun je omgaan met verschillen? Zie je kans om toch samen te werken? Zij riep op om inwoners die zich buitengesloten voelen actief te betrekken. Dat lukt niet door gewoon een wijkavond te organiseren. Zij deed de suggestie om bewoners via het lot aan te wijzen en met hen in gesprek te gaan. Dan komen wij in gesprek met mensen die je anders nooit spreekt. Zelf vind ik dit een aardige suggestie. Maar als mensen via loting worden uitgenodigd is nog niet zeker dat zij komen. Samen met de Stichting Welzijn heb ik twee jaar geleden willekeurig een groot aantal inwoners uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. De Stichting Welzijn heeft heel veel moeite gedaan om die genodigden te motiveren aan het gesprek deel te nemen. En deelname was nog maar mondjesmaat. Maar de oproep om actief iedereen te laten meedoen kunnen we niet naast ons neer leggen. Evenmin haar oproep om ons te interesseren in afwijkende meningen.

Binding en samenhang

Inspirerend vond ik ook de inbreng van Bart Somers, burgemeester van Mechelen. Toen hij 18 jaar geleden in Mechelen burgemeester werd stond die stad op alle lijstjes ver onderaan. Mechelen was het zieke kindje van Vlaanderen. Een stad met veel criminaliteit, samenlevingsproblemen en armoede. Nu is Mechelen een bruisende stad. Inwoners zijn weer trots op hun wijk en hun stad. De burgemeester is niet speciaal trots op wat er in gebouwen en op straat is verbeterd, maar vooral op kwaliteiten in de samenleving zelf. Hij noemt in dit verband dat geen enkele inwoner van Mechelen is afgereisd naar Syriƫ om daar voor IS te strijden. En dat terwijl een vijfde van de inwoners moslim is. Naast een scherp veiligheidsbeleid richt deze burgemeester zich voortdurend op onderlinge samenhang tussen verschillende bevolkingsgroepen. Een mooi initiatief in dit verband is dat in Mechelen iedere nieuwkomer voor een aantal maanden aan een inwoner wordt gekoppeld. Samen gaan zij de stad door, oefenen de taal en lichten bij wat zij op straat zien de gebruiken toe. Sportverenigingen krijgen subsidie als zij bijdragen aan integratie. Inspirerend vond ik te horen hoe Bart Somers zich richt op de waarden in de samenleving. Tweederangs burgers bestaan niet. Iedereen hoort erbij. Samen leven is samen doen!

Ernstige tekorten in de zorg

Het VNG congres stond behoorlijk in het teken van de tekorten in de zorg. Met name de tekorten in de jeugdzorg raken vrijwel alle gemeenten. Vanzelfsprekend dat de voorzitter van de VNG, Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, in zijn openingsrede en bij de algemene ledenvergadering dat stevig aan de orde stelde. Sinds de decentralisaties van 2015 is het takenpakket van gemeenten enorm toegenomen. Maar daar moeten gemeenten dan wel de mogelijkheden en het geld voor hebben. Daarbij gaat het niet alleen om de grote tekorten in de jeugdzorg, maar ook de druk op andere punten van zorg, zoals de WMO. De ledenvergadering besteedde daar praktisch alle tijd aan. Veel gemeenten zijn financieel in de knel geraakt omdat gemeenten veel meer aan zorg moeten uitgeven dan zij aan rijksbijdragen binnen krijgen. Ook Kampen. Er is bij de Voorjaarsnota door het rijk extra geld voor jeugdzorg toegezegd. Maar dat is bij lange na niet genoeg. Laat staan de tekorten op onder andere de WMO. Opmerkelijk vond ik dat de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren ervan uitgaat dat met het geld dat nu extra wordt gegeven voor de jeugdzorg, de gemeenten de komende 3 jaren vooruit kunnen. En deze periode wordt gebruikt om onderzoek te doen naar wat er precies structureel aan (extra) geld nodig is. De bijdrage die wij ook als Kampen ontvangen, is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Een motie om het resultaat van de onderhandelingen van de VNG met het rijk over de gelden voor de jeugdzorg af te wijzen, werd verworpen. Het bestuur van de VNG stelde dat er op dit moment echt niet meer in zit, dat het maximale eruit is gehaald en dat met het rijk verder wordt onderhandeld. Dat laatste is mooi, maar er zal echt meer moeten gebeuren! Het congres was weer een mooie ontmoeting met veel medebestuurders. Gedeelde smart is halve smart. De juiste onderwerpen kwamen aan de orde, we deden inspiratie op. Maar we gingen niet blij huiswaarts. Hoe graag waren wij met betere perspectieven voor de zorg naar Kampen teruggekeerd!”

Bort Koelewijn